თბილისის წმიდათა
მთავარანგელოზთა სახელობის ეკლესია

ფსალმუნთა კითხვის წესი

 

news poster მლოცველი კითხვის დაწყების წინ ჯერ წაიკითხავს დასაწყის ლოცვებს: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.* წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

განსაცდელისათვის - წმიდა ბერი ალექსი (შუშანია)

 

news poster ოდეს მამამან ჩვენმან დაჰკარგა ნეტარება სამოთხისა, მაშინ ესმა წყევისა ხმა ღვთისაგან: „ჭირისა ოფლისა შენისათა ცხოვრობდეო და ქვეყანამან შენმან ეკალი და კუროს თავი აღმოგიცენოსო“. პირველად ორ აზროვანი ესე სიტყვა გავარჩიოთ ურთი-ერთისაგან, რამეთუ იტყვის: „ჭირისა ოფლისა შენისათა ცხოვრობდეო“, ესე იგი სჭამდე პურსა შენსა და შემდგომ დაუმატებს და ეტყვის: „ეკალსა და კუროსთავსა აღმოგიცენებდესო“.

სინანულისათვის - წმიდა ეფრემ ასური

 

news poster „უფალო ნუ გულის-წყრომითა შენითა მამხილებ მე“, რადგან ვუწყი, სახიერო, შეუძლებელია არ წარვსდგე საშინელი და შესაძრწუნებელი სამსჯავროს წინაშე, როცა ცხადად განცხადდება ჩემი ცოდვები ანგელოზთა, მთავარანგელოზთა და ყოველთა დაბადებულთა წინაშე. ჰოი, მოწყალეო, ჩემი ცოდვები გარდამეტებულია და მოტევებისაგან შორს არის, რადგან უმეტეს განვარისხე შენი წმიდა სახელი, ყოველ ცოდვილზე უარესად აღვასრულე დღენი, მრავალი ტალანტის მქონეზე მეტად გავამრავლე ჩემი ცოდვები,

გემოთმოყვარეობა - წმიდა ნილოს სინელი

 

news poster ნაყოფიერების დასაწყისი ყვავილია, ღვაწლმოსილი ცხოვრების დასაწყისი კი - თავშეკავება. მუცლის ამოყორვაზე თავის შეკავება ვნებებს ამცირებს, ხოლო ნაყროვანება ამრავლებს გემოთმოყვარე ვნებებს. საკვების სიჭარბემ ურჩობა დაბადა, სასატკბილობამ კი ადამიანი სამოთხიდან გამოდევნა. ძვირფასი საჭმელი სასას ატკბობს, მაგრამ ავხორცობის დაუძინებელ მატლსაც კვებავს. გადაუვსებელი მუცელი ლოცვაში სიფხიზლისათვის განაწყობს, გადავსებული კი - ღრმა ძილისაკენ მიიწრაფვის. თავშეკავებული კვებისას სიფხიზლე გონიერებაა,

დაგვიმეგობრდი Facebook-ზე!